اخبار جدید :

downgrade n910p note4

پیشفرض
    9

      نحوه نمایش: شبكه ای لیست