اخبار جدید :

حل مشکل خاموشی نوکیا 222

پیشفرض
    9

      نحوه نمایش: شبكه ای لیست