اخبار جدید :

آرشیو ماه ژوئن, 2016

اگر :   آپدیت iOS 6.0.1 به بعد را دریافت و روی آیفونتان نصب کرده اید.  در منطقه ای تحت پوشش آنتن های BTS هستید (خطوط آنتن تقریباً پر هستند)   می توانید SMS بدهید و دریافت کنید.  دیگران می توانند با شما تماس بگ یرند و شما می توانید جوابشان را بدهید.

اگر :

  آپدیت iOS 6.0.1 به بعد را دریافت و روی آیفونتان نصب کرده اید.
 در منطقه ای تحت پوشش آنتن های BTS هستید (خطوط آنتن تقریباً پر هستند)
  می توانید SMS بدهید و دریافت کنید.
 دیگران می توانند با شما تماس بگ
یرند و شما می توانید جوابشان را بدهید.
(بیشتر…)

ادامه مطلب
برخی از پیامک های تبلیغاتی که در ساعات پایانی شبانه روز به گوشی هاارسال می شوند اغلب حاوی مطالبی غیرواقعی و با محتوای جعلی می باشند،وبیشتر مزاحمت ایجاد می کنند تا اطلاع رسانی و تبلیغات.

برخی از پیامک های تبلیغاتی که در ساعات پایانی شبانه روز به گوشی هاارسال می شوند اغلب حاوی مطالبی غیرواقعی و با محتوای جعلی می باشند،وبیشتر مزاحمت ایجاد می کنند تا اطلاع رسانی و تبلیغات.

(بیشتر…)

ادامه مطلب